fbpx

Hyvinkään Tieluiska Oy on yksi kuudesta vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana uuden ympäristöjärjestelmän sertifikaatin saaneista yrityksistä. ISO 14001 -järjestelmään pohjaava sertifikaatti on räätälöity vastaamaan suomalaisen rakennusalan erityistarpeita.

 

Näin Rakentamisen laatu RALA ry kertoo sivuillaan uudesta sertifikaatista:

Ympäristöjärjestelmän sertifioinnista työkalu toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Ra­ken­ta­mi­sen toi­mia­lal­la ym­pä­ris­tö­vaa­ti­muk­set kas­va­vat jat­ku­vas­ti, var­sin­kin muut­tu­va lain­sää­dän­tö tuo haas­tei­ta yri­tys­toi­min­nal­le. Lain­sää­dän­nön vaa­ti­muk­sis­sa ja si­dos­ryh­mien odo­tuk­sis­sa ta­pah­tu­vis­sa muu­tok­sis­sa mu­ka­na py­sy­mi­nen ja nii­hin vas­taa­mi­ses­ta luo­tet­ta­vas­ti vies­ti­mi­nen voi ol­la työ­läs­tä. 

Rat­kai­su­na tä­hän haas­tee­seen Ra­ken­ta­mi­sen laa­tu RA­LA ry on ke­hit­tä­nyt ym­pä­ris­tö­jär­jes­tel­män ser­ti­fioin­ti­me­net­te­lyn pe­rin­tei­sen toi­min­ta­jär­jes­tel­mä­ser­ti­fioin­nin rin­nal­le. Ym­pä­ris­tö­ser­ti­fioin­nin ar­vioin­ti­pe­rus­teis­sa esi­te­tään sel­keät vaa­ti­muk­set yri­tyk­sen ym­pä­ris­tö­jär­jes­tel­mäl­le, sen so­vel­ta­mi­sel­le ja edel­leen ke­hit­tä­mi­sel­le. Näin ym­pä­ris­tö­asiat on hel­pom­pi ot­taa ko­ko­nai­suu­te­na hal­tuun ja var­mis­taa, et­tä yri­tys on huo­mioi­nut toi­min­ta­ta­vois­saan niin si­to­vat vel­voit­teet kuin mer­kit­tä­vät suo­rat ja vä­lil­li­set toi­min­nan ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­set­kin.

Tästä linkistä pääset yrityshakuun, josta voit tarkastella kaikkia myönnettyjä sertifikaatteja yrityjksen nimellä, sekä referenssikohteita.